Avatarify(企業・サービス)

スマホ内でディープフェイク動画を作るアプリ、それを提供するスタートアップ。