Hatch Technology NAGOYA(用語)

Hatch Technology NAGOYAは、名古屋市が実施するアクセラレータープログラム。