Kodiak Robotics(企業)

長距離トラックの自動運転技術を開発するシリコンバレー拠点のスタートアップ。